Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van

5 Points Games, Amsterdam, The Netherlands

 

  1. Algemene voorwaarden

1.1  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten gesloten door 5 Points Games als verkoper van designmeubels en diverse consumentengoederen (hierna: "5 Points Games").

1.2 5 Points Games accepteert geen algemene voorwaarden en / of voorwaarden van de klant (hierna: "Klant"), behalve als en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden schriftelijk zijn aanvaard door 5 Points Games.

1.3 Als de orderbevestiging van 5 Points Games voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de orderbevestiging van 5 Points Games.

 

  1. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van 5 Points Games zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop ze zijn gedaan.

2.2 Alle (on-line) verkopen door 5 Points Games worden schriftelijk bevestigd door 5 Points Games (per e-mail, digitale bevestiging of per post) en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigd verkoopcontract.

2.3 De klant wordt ook geacht de bestelling van 5 Points Games te hebben geaccepteerd als hij de uitvoering van de bestelling heeft aangevraagd.

2.4 Elke (order) bevestiging (en) van de Klant die afwijkt van de orderbevestiging van 5 Points Games, is alleen bindend voor 5 Points Games als 5 Points Games dergelijke afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

 

  1. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van 5 Points Games is vast en inclusief 21% Nederlandse btw.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook die nu of hierna worden geheven door de overheid, federaal, staats- of lokaal, direct of indirect, bij de verkoop of het transport van alle gedekte goederen, worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 5 Points Games heeft het recht om de prijs met terugwerkende kracht te verhogen als de kostprijsbepalende factoren zijn verhoogd. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen verkregen door 5 Points Games van derden, belastingen, heffingen, overheidskosten, vrachtkosten en verzekeringspremies. 5 Points Games zal de Klant op de hoogte stellen van een dergelijke verhoging.

3.4 Verrekening of behoud van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij 5 Points Games schriftelijk hebben bevestigd dat verrekening of behoud van betaling door de Klant is toegestaan.
[15:04, 11/8/2019] Mick: 3.5 Klant wordt geacht in verzuim te zijn zonder herinnering of ingebrekestelling indien hij de verschuldigde betalingen niet verricht. De vertragingsrente kan worden berekend tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft 5 Points Games, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan en de volledige betaling (en) door 5 Points Games is ontvangen.

3.7 Na voltooiing worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50, - per week) in rekening gebracht om goederen op te slaan als het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendafspraken zijn gemaakt binnen tien werkdagen vanaf de datum van productontvangst van 5 Points Games. De kosten van 1% worden elke week verergerd totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 5 Points Games heeft het recht om minimaal 100% vooruitbetaling te vragen voor online verkoop van de goederen.

3.9 Er zijn garanties op de goederen van 5 Points Games voor de duur van twaalf maanden nadat de klant de goederen heeft gekocht. Wanneer zich problemen voordoen, behoudt 5 Points Games zich het recht voor om te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Als 5 Points Games besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, wordt dit duidelijk aangegeven in het bestelformulier. Garanties van 5 Points Games zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op:


(1) waterschade aan de goederen van 5 Points Games;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder de toestemming van 5 Points Games;

(3) aanpassingen aan de producten van 5 Points Games;

(4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van 5 Points Games;

(5) als de goederen van 5 Points Games zijn gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld door 5 Points Games;

(6) uitgebreid gebruik van de goederen van 5 Points Games buiten of in de regen.

  

  1. Levering en vertragingen

4.1 5 Points Games heeft recht op gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat goederen door deuren, ramen en / of liften passen. Prijzen zijn exclusief bezorging per post. Transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 5 Points Games worden vrijgegeven vanaf de overeengekomen leverdata en -perioden voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de prestaties aanzienlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, het gebied en het segment van de toeleveringsketen waarin ze voorkomen, zoals overmacht en overmacht (bijv. Overstromingen, ijs, verlies van oogst, enzovoort) export- en importbeperkingen, productieproblemen , problemen bij de aanschaf van goederen, verstoring van de activiteiten (uitval van apparatuur of machines, brand, enzovoort), stakingen, personeelstekort of soortgelijke acties, noodtoestanden of laad- en transportproblemen worden beschouwd als wezenlijke belemmeringen voor de prestaties.

4.3 In het geval van een wezenlijke belemmering voor de uitvoering van clausule 4.2, heeft 5 Points Games het recht om het contract met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringsperiode te verlengen met de duur van een dergelijke belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te maken of om afleveren. Als een dergelijke verlenging langer dan twee maanden duurt, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Als voortzetting van de overeenkomst voor beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingsperiode is verstreken, kan die partij het contract ontbinden of beëindigen. 5 Points Games zal de Klant op de hoogte stellen van de duur van de verlengingsperiode.

4.4 In geval van verlenging van de levering is 5 Points Games gerechtigd maar niet verplicht om goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan die overeengekomen met de Klant of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit binnen de verlengingsperiode.

4.5 Indien de Klant in gebreke is met enige verplichting uit de overeenkomst met 5 Points Games, dan heeft 5 Points Games het recht om de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen dat de klant een betalingsachterstand had, naast een redelijke termijn voor het treffen van passende regelingen. 5 Points Games heeft ook het recht om zijn eigen verplichtingen op te schorten zolang de Klant in gebreke is. In het geval dat de klant onder de faillissementswetgeving valt, kan 5 Points Games verplichtingen opschorten of verdere leveringen annuleren; verlies of schade door het in gebreke blijven van de klant is voor rekening van de klant.

4.6 Vanwege toepasselijke E.U. wet 5 Points Games heeft het recht om de Klant te vragen om naar behoren gecertificeerde kopieën van aangepaste documenten, waarin wordt bevestigd dat de door 5 Points Games geleverde goederen in het land van bestemming buiten de EU in het vrije verkeer zijn gebracht. De klant overhandigt deze documenten op eerste verzoek van 5 Points Games.

 

     5.  Onderzoek en conformiteit met specificaties

5.1 Bij aflevering onderzoekt de klant de goederen en verifieert hij dat de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen moeten schriftelijk worden ingediend en moeten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de leveringsdatum en binnen zeven (7) dagen na de ontdekking van een niet-overeenstemming van de goederen. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en een afstand van alle claims met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten hebben geen invloed op de verplichting van de Klant om de prijs voor de goederen te betalen. Na ontvangst van een kennisgeving van defect heeft 5 Points Games het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond zijn verklaard en / of weerlegd of totdat het defect volledig is verholpen.

 

  1. Recht van retour

Bij bestelling bij 5 Points Games is een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering van toepassing, tenzij expliciet uitgesloten door 5 Points Games. De klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:     

(i) de goederen mogen niet worden beschadigd. Het originele pakket moet beschikbaar zijn;

(ii) de goederen moeten in staat zijn om opnieuw te worden verkocht door 5 Points Games;

(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door 5 Points Games, wordt de bestelling geannuleerd. Elk bedrag dat al door de klant is betaald, wordt binnen de 30 dagen na annulering teruggestort op de rekening van de klant vanaf de oorspronkelijke betaling.

(iv) annulering van bestellingen moet schriftelijk worden gedaan aan 5 Points Games. De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht op teruggave: goederen besteld voor zakelijke projecten; Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en / of aangepaste goederen kunnen niet worden geretourneerd.

 

  1. Overgang van risico en eigendom 

 

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op Klant.

7.2 In geval de levering van goederen wordt opgeschort, worden in afwachting van betaling door de klant, evenals goederen waarvan de levering ten onrechte wordt afgewezen of niet door de klant wordt aanvaard, door 5 Points Games voor rekening en risico van de klant bewaard en opgeslagen.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige wettelijke en economische eigendom van de goederen blijft bij 5 Points Games, tenzij en totdat 5 Points Games de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle secundaire kosten, zoals rente, overliggelden, kosten, uitgaven, enzovoort.

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met de Klant, heeft 5 Points Games, onverminderd andere rechten van 5 Points Games, het recht om onmiddellijke herlevering van de goederen te verlangen waarvoor zij het eigendomsvoorbehoud kan inroepen.

7.5 Zolang de betaling van de goederen niet heeft plaatsgevonden, is de klant gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover vereist voor zijn normale bedrijfsuitoefening en, voor zover mogelijk,

(i) de goederen gescheiden houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van 5 Points Games;

(ii) 5 Points Games onmiddellijk op de hoogte stellen van claims van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; en

(iii) de goederen afdoende verzekeren.

 

    8.  Aansprakelijkheid

8.1 Indien de aansprakelijkheid van 5 Points Games is vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verlies of de schade die te voorzien was op het moment dat het contract werd gesloten tot een maximumbedrag gelijk aan de aankoopprijs overeengekomen met 5 Points Games. In geen geval zijn 5 Points Games aansprakelijk voor de Klant voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade op basis van verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiefouten, waardevermindering van andere goederen of anderszins en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met schending van de garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

 

    9.  Afstandsverklaring

10.1 Het nalaten van 5 Points Games om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van de rechten van 5 Points Games om te handelen of een dergelijke voorwaarde of voorwaarde af te dwingen.

 

   10.  Beperking van maatregelen

10.1 Geen actie van de klant zal worden ingesteld tenzij de klant eerst schriftelijk kennis geeft aan 5 Points Games van elke beweerde claim tegen 5 Points Games binnen dertig (30) dagen nadat de klacht van de eerste bekend is geworden bij de klant en een actie is gestart door de klant binnen twaalf (12) maanden na een dergelijke kennisgeving. 

 

   11.  Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en verdere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

11.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3 De toepasselijkheid van het V.N-verdrag betreffende overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (CISG), gesloten op 11 april 1980 in Wenen, is uitgesloten.

 

   12.  Naleving van wetten en normen

12.1 5 Points Games doet geen belofte of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan enige wettelijke statuten, verordeningen, regelcodes of standaard (“wetten en normen”) tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van 5 Points Games of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan vereisten of beperkingen onder wetten en normen in het land van levering van de goederen. Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor: 

(i) zorgen voor de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en 

(ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of goedkeuringen voor dergelijk gebruik.

 

   13.  Intellectueel eigendom

13.1 De verkoop van goederen aan de klant houdt geen licentie of recht in onder enige intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de samenstellingen en / of toepassingen van de goederen, en de klant neemt uitdrukkelijk alle risico's van een inbreuk op intellectuele eigendom op grond van de invoer en / of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of bij enige bewerking.